مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

مکتب شولتز

شولتز دلیج[1] در سال ۱۸۰۸ در آلمان متولد گردید و ضمن مطالعه وضعیت طبقات محروم و کم‌درآمد به این نتیجه رسید که تنها راه نجات این طبقه حل معضلات اقتصادی خود از طریق تعاونی‌هاست. شولتز در سال ۱۸۴۹ اولین تعاونی‌های صاحبان حرفه‌های دستی را تشکیل داد و به خاطر اینکه مبتکر تشکیل صندوق‌های اعتبار شهری با شرایط ساده عملی بود شهرت پیدا نمود و بر اساس اصول پیشنهادی او تعداد زیادی از این نوع صندوق‌ها تأسیس گردید.

اصول مکتب شولتز را می توان به تبیین زیر اختصار نمود:

1- تمام سهام صندوق بایستی به‌وسیله اعضا خریداری گردد و دولت در این مورد کمکی نباید بکند؛

2-  مسئولیت اعضا برای انجام تعهدات شرکت محدود می باشد به سهام آن‌ها؛

3- قلمرو و اعضای شرکت محدودیت ندارد؛

4- مازد برگشتی و سود ویژه به نسبت همکاری اعضا بین آن‌ها تقسیم می گردد؛ و

5- ذخیره قانونی شرکت بایستی همیشه تقویت گردد که قدرت مقابله شرکت با حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی افزایش یابد و ضمناً شولتز همیشه توصیه می کند که بین سرمایه  شرکت و اندازه سرمایه استخراجی بایستی همیشه تناسب داشته باشد (آشهوف، هنینگسن،1385: 36).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-4-6- مکتب رایفایزن[2]:

رایفایزن تحت تأثیر اوضاع زمان خود و نظاره فقر و مشقت عمومی و اسارت روستائیان در جنگ با رباخواران، تنها راه نجات و رهایی این گروه عظیم بشر‌های زحمتکش را در اتحاد و اتفاق و همکاری و خودیاری آن‌ها تشخیص داد. او در سال 1864 تعاونی اعتبار مهمی با شرکت گروه کثیری از طرفداران نظریه خود تشکیل داد. رایفایزن برای شرکت‌های تعاونی اعتبار روستایی اصول و مقرراتی پیش‌بینی نمود که امروزه در سراسر جهان، شرکت‌های تعاونی اعتبار روستایی از آن متابعت می‌کنند و اصول شرکت‌های تعاونی اعتبار رایفایزن به تبیین زیر می باشد:

حوزه فعالیت شرکت: شرکت تعاونی اعتبار روستایی هر قدر از نظر تعداد اعضاء و منطقه فعالیت محدودتر باشد، پیشرفت و موفقیت آن مطمئن‌تر خواهد بود.

[1] – Schultz Dlych

[2] – Rayfayzn

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه