عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………… 2

1-2- اظهار مسئله……………………………. 2

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش……………………. 3

1-4- اهداف پژوهش…………………………… 4

1-5- سؤالات پژوهش…………………………… 4

1-6- فرضیه ها……………………………… 4

1-7- مدل مفهومی……………………………. 4

1-8- قلمروتحقیق……………………………. 6

1-8-1قلمرو موضوعی………………………….. 6

1-8-2قلمرو مکانی…………………………… 6

1-8-3- قلمرو زمانی…………………………. 6

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات………………… 6

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه………………………………… 10

2-1-1شرکت تعاونی…………………………… 10

2-2- مروری بر ادبیات موضوع………………….. 11

2-2-1- تعاریف ارزیابی عملکرد………………… 11

2-2-2- سابقه ارزیابی عملکرد…………………. 12

2-2-3- تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران……….. 12

2-2-4- فرایند ارزیابی؛ مراحل ارزیابی عملکرد…… 13

2-2-5- اثرات ارزیابی عملکرد…………………. 14

2-2-6- اهمیت ارزشیابی عملکرد………………… 14

2-2-7- ابعاد ارزیابی عملکرد…………………. 15

2-2-7-1عملکرد کارکنان………………………. 15

2-2-7-2ارزیابی عملکرد بخشی از یک سازمان………. 15

2-2-7-3- ارزیابی عملکرد مدیر………………… 15

2-2-8- تعریف کارایی……………………….. 16

2-2-9- مفهوم بهره وری………………………. 17

2-2-10 روشهای کلی اندازه گیری کارایی…………. 19

2-2-10-1روشهای پارامتری…………………….. 19

2-2-10-2 روشهای غیرپارامتری…………………. 19

2-2-11انواع کارایی…………………………. 22

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-11-1 کارایی فنی یا تکنیکی……………….. 22

2-2-11-2 کارایی تخصیصی……………………… 23

2-2-11-3 کارایی اقتصادی…………………….. 23

2-2-11-4 کارایی مقیاس………………………. 23

2-2-12 روش تحلیل پوشش دادهها………………… 24

2-2-13 اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها 26

2-2-13-1 روش تابع مرزی تصادفی……………….. 26

2-2-13-2روش تحلیل پوششی داده ها……………… 26

2-2-14 تحلیل پوششی داده ها………………….. 27

2-2-15 انواع مدلهای تحلیل پوششی داده ها………. 30

2-2-16 مزایای روش تحلیل پوششی دادهها…………. 37

2-2-17معایبDEA…………………………….. 37

2-2-18 ویژگیهای تحلیل پوششی داده ها………….. 38

2-2-19 قابلیتهای کاربردی تحلیل پوششی دادهها…… 38

2-2-20 رتبه بندى در روش تحلیل پوششی دادهها……. 38

2-3 پیشینه پژوهش…………………………… 39

2-3-1 تحقیقات خارجی………………………… 39

2-3-2 تحقیقات داخلی………………………… 42

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………. 46

3-2 جامعه آماری……………………………. 46

3-3 پارامترها……………………………… 47

3-3-1  ورودی­ها…………………………….. 47

3-3-2 خروجی­ها……………………………… 47

3-4 شاخص­ها (پارامترهای) ورودی……………….. 48

3-4-1 کل دارایی……………………………. 48

3-4-2 حقوق صاحبان سهام……………………… 49

3-5 شاخص­ها (پارامترهای) خروجی……………….. 50

3-5-1 نسبت جاری……………………………. 50

3-5-2 سود خالص…………………………….. 51

3-5-3 شاخص EPS…………………………….. 52

3-5-4 رشد فروش…………………………….. 53

3-6 روش گردآوری داده­ها……………………… 54

3-7 روش­های آماری مورد بهره گیری……………….. 54

3-8 درمورد نرم­افزار DEA-SOLVER……………… 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1 مقدمه…………………………………. 57

4-2اطلاعات تحلیلی برای DMUها توسط DEA-SOLVER…. 57

4-2-1 تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل CCR-Inputو CCR-Output   57

4-2-2تجزیه تحلیل شرکتهای تعاونی با مدل BCC-InputوBCC-Output 96

4-3 رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارادرمدلCCR-InputوCCR-Output   133

4-3-1 واحدهای کارا  در سال 90  در مدلCCR-InputوCCR-Output  133

4-3-2واحدهای ناکارا در سال 90  درمدلCCR-InputوCCR-Output   133

4-3-3واحدهای کارا در سال 91درمدلCCR-InputوCCR-Output 134

4-3-4واحدهای ناکارا در سال 91  درمدلCCR-Input وCCR-Output   134

4-4رتبه بندی واحدهای کارا و ناکارا درمدل BCC-Input  و BCC-Output 135

4-4-1واحدهای کارا درسال 90  درمدلBCC-InputوBCC-Output  135

4-4-2 واحدهای ناکارا درسال 90  درمدلBCC-InputوBCC-Output   135

4-4-3واحدهای کارا درسال 91  درمدلBCC-InputوBCC-Output  136

4-4-4واحدهای ناکارا درسال 91  درمدلBCC-Input وBCC-Output   136

فصل پنجم: اختصار و نتیجه گیری

5-1 مقدمه…………………………………. 138

5-2 اختصار و نتیجه گیری………………………. 138

5-3 محدودیت های پژوهش………………………. 139

5-4 پیشنهادهای کاربردی پژوهش………………… 139

5-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی………………… 140

5-6 فهرست منابع و مآخذ……………………… 141

5-6-1 منابع فارسی………………………….. 141

5-6-2 منابع انگلیسی………………………… 145

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)