عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

مُدل کسب هدف

مُدل کسب هدف، توانایی سازمان را در ارتباط با دست یابی به اهداف سازمانی مطالعه می کند. در اینجا، مقصود از اهداف سازمان، اهداف اصلی و فرعی می باشد، که در اساسنامه و راهنمای سازمان و اسنادی از این قبیل آمده می باشد. معیارهای ارزیابی اثربخشی از این تعاریف و نیز از اهداف عملیاتی وظایف سازمان استخراج می گردد. اثربخشی را می توان با مقایسه فعالیت‌های انجام شده و برنامه ریزی شده برای نیل به اهداف سازمان مورد ارزیابی قرار داد. به بیانی دیگر، تا چه اندازه سازمان توانسته می باشد در تحقق اهداف برنامه ریزی شده موفق باشد؟ مُدل کسب هدف بر این عقیده استوار می باشد که سازمانهای مدرن به وسیله شبکه‌ای از تأثیر‌ها، تقسیم کار و سلسله مراتب در ارتباط با فعالیت‌ها و اهداف سازمان قابل توصیف می‌باشند. در چنین وضعی، سازمان عناصر پیش گفته را برای نیل به اهداف خود به گونه مؤثر سازماندهی می کند  لذا هر یک از این عناصر نقشی معیّن و مرتبط با اهداف سازمان دارد (مشبکی، 1375، 55).

2-3-5-10) مُدل چانه زنی

مُدل چانه زنی، سازمان را متشکل از افراد و گروه‌هایی می داند که هر یک به دنبال هدفی خاص فعالیت می کنند و در این راستا بین آنها چک و چانه زدن هایی صورت می‌گیرد. قدرت تصمیم گیری کل سازمان بستگی به مذاکره و کلنجار بین افراد سازمان و مشارکت آنها دارد و موفقیت سازمان نتیجه یک فرآیند پیچیده تغییر و تطبیق بین این عناصر می باشد. در مطالعه اثربخشی سازمان کلنجارهایی که مهّم بوده و مربوط به مسئله‌ای خاصمی‌گردد بایستی مورد مطالعه و سنجش قرار گیرد نه همه تبادلات. فرض مُدل چانه زنی این می باشد که سازمان یک مُدل تعاونی و گاهی رقابتی در ارتباط با توزیع منابع می باشد. در اثر مشارکت و تبادل منابع، گروه‌های سازمان قادر خواهند بود به اهداف خود دست یابند. اثربخشی سازمان منوط به مشارکت مناسب گروه‌ها و افراد سازمان می باشد و اهدافی احتمال موفقیت پیدا می کنند که گروه‌های بیشتری به آن علاقه مند بوده و در رسیدن به آنها مشارکت داشته باشند. روش اندازه گیری اثربخشی در مُدل چانه زنی عبارت می باشد از تشخیص اوّلویت‌ها و چگونگی تخصیص منابع کمیاب در راستای حل معضلات و نیل به اهداف سازمان توسط گروه‌های ذینفع و زیر سیستم های سازمان. گروه‌های مختلف برای بهره گیری از منابع سازمان بایستی با هم مذاکره نموده و به توافق برسند. اگر هر یک از بازیگران بخواهند به تنهایی اقدام کنند، بیشترین دست آورد حاصل نخواهد گردید (کولوبندی ، 1374، 20).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش