عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                               صفحه

جدول 2-1) مدل‌های هوش هیجانی 32

جدول 2-2) مقایسه رهبری تحول گرا و مراوده‌ای 41

جدول 2-3 ) تبیین تاریخی مُدل های اثربخشی سازمانی 54

جدول 2-4) فهرست معیارهای اثربخشی سازمانی کمپل 67

جدول 2-5) فراوانی تکرار معیارهای یاد شده در 17 مُدل اثربخشی سازمانی 70

جدول 2-6) تفاوتهای بین مفاهیم گروه و تیم 72

جدول 2-7) تفاوت تیم و گروه 73

جدول 2-8) ارتباط بین هوش هیجانی و رهبری تحول‌گرا 83

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول3-1) تعداد شعب بانکهای دولتی استان گیلان 94

جدول3-2) تعداد شعب بانکهای خصوصی استان گیلان 95

جدول 3-3) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه‌های پرسشنامه هوش هیجانی و اثربخشی تیمی 95

جدول 3-4) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه‌های پرسشنامه رهبری تحول گرا 96

جدول 3-5) توزیع سوالات پرسشنامه 96

جدول 3-6) جدول پایایی سوالات مربوط به متغیر ها پژوهش 98

جدول 4-1) جدول توصیفی هوش هیجانی 103

جدول 4-2) جدول توصیفی رهبری تحول گرا 104

جدول 4-3) جدول توصیفی تاثیر تیمی 105

جدول4-4) بارگذاری عامل مولفه‌های هوش هیجانی 108

جدول 4-5) بارگذاری عاملی مولفه‌های رهبری تحول گرا و اثربخشی تیمی 109

جدول4-6) نتایج مدل ساختاری 111

فهرست نمودارها

عنوان                                           صفحه

نمودار 4-1) نمودار هیستوگرام هوش هیجانی 103

نمودار 4-2) نمودار هیستوگرام رهبری تحول گرا 104

نمودار 4-3) نمودار هیستوگرام تاثیر تیمی 105

نمودار 4-4) مدل اندازه گیری متغیر هوش هیجانی 107

نمودار 4-5) مدل اندازه گیری متغبر های رهبری تحول گرا و اثربخشی تیمی 108

نمودار 4-6) مدل ساختاری(حالت استاندارد) 109

نمودار 4-7) مدل پایه(حالت استاندارد) 110

نمودار 4-8) مدل ساختاری آزمون فرضیه ها(T-value) 111

فهرست اشکال

عنوان                                             صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش 10

شکل 2-1) رشد هوش هیجانی افراد در محیط کار 25

شکل 2-2) مدل هوش هیجانی 26

شکل 2-3) مؤلفه‌های اصلی تشکیل دهنده رهبری تحول بخش و مراوده‌ای 42

شکل2-4) هِرم چهار وجهی اثربخشی سازمانی مُدل کهن77 65

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

  • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
  • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
  • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
  • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
  • آزمون مدل پژوهش