No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مطالبه خسارت، اشخاص ثالث

شرکت ورشکسته طلبي دارند بايد ظرف دو ماه به اداره تصفيه مراجعه و مراتب را اعلام دارند و در صورت عدم مراجعه اداره تصفيه از قبول آن خودداري مي‌کند مگر عذر موجهي براي تاًخير خود ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحلال شرکت، اشخاص ثالث، حقوق تجارت

شرکت ورشکسته است مي‌توان صدور حکم ورشکستگي آن را از دادگاه تقاضا کرد. در اين صورت تصفيه امور شرکت و تقسيم دارايي مطابق مقررات مربوط به ورشکستگي انجام خواهد شد. (م 203 ل.ا.ق.ت). 5- حق ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحلال شرکت، اشخاص ثالث، سهامداران

تقاضا کند”. بنابه مراتب فوق، بستانکار بدون وثيقه پس از ارسال اظهارنامه رسمي به مخاطب مذکور در عبارت فراز ماده 815 يعني مجمع عمومي و عدم حصول نتيجه، مي تواند از طريق دادگاه راه ادغام ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، انحلال شرکت

ديون چيزي باقي بماند قابل تقسيم بين شرکاء است. همين نتيجه گيري در خصوص استقلال دارايي شرکت هاي تجاري در حقوق انگليس وجود دارد و حقوقدانان اين کشور نيز به آنها اشاره کرده اند. نتيجه ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع انحلال شرکت، سهامداران، عام و خاص

آنان فقط حق توقيف سهم ا لشرکه يا سهام بدهکاران خود را به اجرا درخواهند آورد. البته در صورتي که شرکت تحت هر عنوان قانوني وجوهي را به شرکاء خود اختصاص داده باشند حق تامين ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، اوراق قرضه

2- مدير مسئول جبران ضرر و زيان وارده به سهامداران، اشخاص ثالثي که در اثر عمل او وارد شده است و موجبات بطلان عمليات و تصميمات شرکت شده است مي‌باشند. ماده 273 لايحه قانوني 1347 ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، جبران خسارت، صاحبان سهام

شرکت شود ماندن ساير شرکاء به نسبت سرمايه‌اي که در شرکت گذاشته مسئول خواهد بود و در مقابل قروض شرکت از قبل از ورود مسئوليت دارد. بنابراين شريک جديد هم مسئول قروض قبل از ورود ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اشخاص ثالث، قانون کار، جبران خسارات

آن‌ها شخصا مسئوليت پيدا کرده بايد از اموال و دارايي خويش پاسخگوي زيان‌هاي وارده باشد. اما هيچکس نمي‌تواند حتي از طريق نمايندگي براي ديگري مسئوليت مدني بطور مستقيم ايجاد کند بعبارت ديگر در حاليکه ايجاد ادامه مطلب…

By yyoozita, ago