No category

پایان نامه با واژه های کلیدی سطح معنادار، اندازه شرکت

ل است1390Profit7337.29651.54440.5410.211نرمال است1391Profit731.846917.32561.0010.0675نرمال استتجمعيProfit360.71171.41.1211.055نرمال است 4-3-5- آزمون نرمال بودن براي اندازه شرکت نتايج اجراي آزمون کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) برروي داده ها(4-9) آمده، با مقايسه سطح معناداري داده‌هاي اوليه با خطاي 05/0 فرض H0 قبول مي‌شود. يعني ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی سطح معنادار، اندازه شرکت، نرم افزار

ري مناسب، كه با روش تحقيق، نوع متغيرها و… سازگاري دارد، دادههاي جمعآوري شده را دستهبندي و تجزيه و تحليل نمايند و در نهايت فرضيههايي را كه تا اين مرحله او را در تحقيق هدايت ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزار

از: رويكردهاي فردگرايانه و طبيعت گرايانه(42). كاربرد اين دو رويكرد منجر به توسعه دو دسته از روش‌هاي تحقيق شده است كه عبارتند از: روشهاي كمي و كيفي(43)، اين دو دسته ازروش‌هامكمل يكديگربوده و براي شناخت ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بازده مورد انتظار، صاحبان سهام، اوراق قرضه

توليدات وجود دارد و حتي بازار صادراتي نيز دارند. در مقابل برخي صنايع بازار فروش لغزنده و بي ثباتي دارند كه اين موضوع نيز نوسان بالقوه بازدهي آنها و افزايش ريسك را در پي دارد ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بازده مورد انتظار، سهامداران، بازده مورد انتظار سهامدار

تقريبى محاسبه مي شود. براي محاسبه هزينه سرمايه يك شركت، بايد هزينه سرمايه اقلام خاص سرمايه آن شركت شامل هزينه بدهي ها، سهام عادي، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه كرد. از آنجا كه ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی سهامداران، ثروت سهامداران، ارزش شرکت

شرکت ازمعدود کسـان? است کهازارزش واقع? دارا??ها و فرصتهاي رشـد آن آگاه? دارد و سرما?هگذاران برونسازمان?، دربهتر?ن حالت، تنها قادرند حدسها?? درا?ن زم?نه بـزنند. بنابـرا?ن، اگـر مد?ـران قصد انتشار و فروش ســهام شــرکت را داشــته ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی استقراض، انتشار سهام، سهامداران

دارد. همچن?ن، برخ? از شرکتها به تقس?م سود تما?ل دارند، بعض? خواهان افزا?ش سرما?ه از محل سود انباشتهاند و تعدادي ن?ز به هر دو گرا?ش دارند. درا?نجا، برايروشنشدن ب?شتر موضوع و قبل از پرداختن به ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی صاحبان سهام، ارزش شرکت، حقوق صاحبان سهام

تعداد دفعات تجديد نظر در پيش بيني با هزينه سهام عادي مورد آزمون تجربي قرار گيرد، لذا در ادامه ادبيات و مفاهيم بنيادي مربوط به هزينه سرمايه به طور اعم و هزينه سهام عادي به ادامه مطلب…

By yyoozita, ago
No category

پایان نامه با واژه های کلیدی بازده مورد انتظار، بورس اوراق بهادار، سهامداران

ا را در نظر گرفت با توجه به تحقيق ويرسمي(2011) وقتي پاداش مديران به طور نسبي بالا مي باشد مديران داراي انگيزه بيشتري مي باشند تا بتوانند در زماني که فروش کاهش مي يابد به ادامه مطلب…

By yyoozita, ago