تقديم به

خدايي که آفريد
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کساني که عشقشان را در وجودم دميد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه 2
1-2- تشريح و بيان موضوع 3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 5
1-5- اهداف تحقيق 6
1-5-1- اهداف اصلي تحقيق 6
1-5-2- هداف ويژه 6
1-5-3- اهداف کاربردي تحقيق 6
1-6- سؤالات تحقيق 6
1-7- فرضيه‏هاي تحقيق 7
1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي 7
1-8-1- اهرم مالي 7
1-8-2- اندازه شرکت 7
1-9- روش شناسي تحقيق 8
1-9-1- شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 8
1-9-2- متغيرهاي مورد بررسي در قالب يک مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري متغيرها 8
1-9-3- شرح کامل روش گردآوري داده‏ها 10
1-10- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 10
1-11- ساختار کلي تحقيق 10
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه 11
2-2- هزينه ها 12
2-2-1- مديريت هزينه 12
2-2-2- ماهيت هزينهها 15
2-2-3- طبقه بندي کلي هزينهها 16
2-2-2-1- هزينههاي توليدي 17
2-2-2-2- هزينه غير توليد 17
2-2-4- رفتار هزينه 18
2-2-5- مفروضات اصلي الگوي رفتار هزينه 18
2-2-6- انواع ديدگاهها درباره رفتار هزينه 19
2-2-7- چسبندگي هزينه ها 20
2-2-8- تاثير چسبندگي هزينه بر پيشبيني تحليلگران 21
2-2-9- اهميت چسبندگي هزينه در روشهاي تحليل حسابرسي 22
2-2-10- دلايل چسبندگي هزينهها 23
2-2-10-1- انگيزههاي شخصي مديران 23
2-2-10-2- تصميمات سنجيده مديران 23
2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگي هزينه 24
2-2-11-1- پيشبيني مديريت 24
2-2-11-2- شرايط اقتصادي 24
2-2-11-3- ويژگيهاي شرکت 24
2-2-11-4- طرح هاي پاداش مديران و چسبندگي هزينه ها 25
2-2-12- عدم انعطاف پذيري هزينه ها 26
2-3- مباني نظري ساختار سرمايه 27
2-3-1- نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه 30
2-3-1-1- رو?کرد سنت? 30
2-3-1-1- نظر?? مود?ل?ان? و م?لر 31
2-3-1-3- نظر?? توازن 32
2-3-1-4- نظر?? توازن ا?ستا 33
2-3-1-5- نظر?? توازن پو?ا 34
2-3-1-6- نظر?? سلسله مراتب 36
2-3-1-6-1- مخالفگز?ن? 38
2-3-1-6-1- نظري? نمايندگي 39
2-3-1-7- نظريه علامت دهندگي 40
2-3-2- هزينه سرمايه 41
2-3-2-1- محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه 42
2-3-2-2- هزينه سرمايه سهام عادي 43
2-3-2-3- عوامل موثر بر هزينه سرمايه 44
2-3-2-3-1- عوامل خارجي موثر بر هزينه سرمايه 44
2-3-2-3-2- عوامل داخلي موثر بر هزينه سرمايه 45
2-3-2-3-2-1- کيفيت اطلاعات 45
2-3-2-3-2-2- سياست تقسيم سود 45
2-3-2-3-2-3- سطح افشا 45
2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت 46
2-3-2-3-2-5- نوع صنعت 47
2-3-2-3-2-6- نسبت بدهي 49
2-3-2-3-2-7- نوع فعاليت شركت 49
2-3-2-3-2-8- رشد سود 50
2-3-2-3-2-9- نقدينگي 50
2-4- پيشينه تحقيق 50
2-4-1- پژوهشهاي انجام شده در خارج از کشور 51
2-4-2- پژوهشها داخلي 54
فصل سوم: روش‌ شناسي تحقيق
3-1- مقدمه 56
3-2- فرضيه‌هاي تحقيق 57
3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري 57
3-4- روش تحقيق 58
3-4-1- قلمرو موضوعي تحقيق 59
3-4-1-1- قلمرو زماني تحقيق 59
3-4-1-2- قلمرو مکاني تحقيق 59
3-5- گردآوري داده‌ها 59
3-6- جامعه آماري 60
3-7- نحوهي انتخاب نمونه آماري 60
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها 61
3-9- آزمون پيش فرض استفاده از مدل رگرسيون 62
3-10- خلاصه فصل 63
فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده‌ها
4-1- مقدمه 64
4-2-آمار توصيفي 65
4-3- آزمون نرمال بودن داده‌هاي وابسته 65
4-3-1- آزمون نرمال بودن براي اهرم مالي دفتري 66
4-3-2- آزمون نرمال بودن براي اهرم مالي بازار 67
4-3-3- آزمون نرمال بودن براي عدم انعطاف پذيري هزينه ها 68
4-3-4- آزمون نرمال بودن براي سودآوري 70
4-3-5- آزمون نرمال بودن براي اندازه شرکت 72
4-3-6- آزمون نرمال بودن براي متغير کنترلي (MTB) 73
4-3-7- آزمون نرمال بودن براي متغير کنترلي (Tang) 75
4-4- نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها 77
4-4-1- آزمون فرضيه اول، سوم و پنجم تحقيق (مدل اول) 77
4-4-2- آزمون فرضيه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81
4-5- خلاصه‌ فصل 85
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 87
5-2- خلاصه نتايج حاصل از پژوهش 88
5-2-1- خلاصه نتايج حاصل از مطالعات نظري 88
5-2-2- خلاصه نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها 90
5-2-2-1- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي اول 90
5-2-2-2- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي دوم: 90
5-2-2-3- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي سوم 91
5-2-2-4- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي چهارم 91
5-2-2-5- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي پنجم 91
5-2-2-6- نتايج حاصل از آزمون فرضيه فرعي ششم 91
5-3- نتيجه‌گيري 92
5-4- محدوديتهاي تحقيق 93
5-5- پيشنهادات تحقيق 94
5-5-1- پيشنهادات کاربردي 94
5-5-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 94
فهرست منابع 96
منابع فارسي 96
منابع لاتين 97
چکيده انگليسي 100

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1- آمار توصيفي داده‌هاي تحقيق 65
جدول 4-2- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 66
جدول 4-3- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 67
جدول 4-4- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 68
جدول 4-5- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 69
جدول 4-6- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 70
جدول 4-7- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 71
جدول 4-8- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 72
جدول 4-9- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 73
جدول 4-10- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 74
جدول 4-11- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 75
جدول 4-12- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 76
جدول 4-13- آزمون نرمال کولموگوروف- اسميرنوف(K-S) 77
جدول 4-14- آزمون F ليمر 78
جدول 4-15- آزمون هاسمن مدل رگرسيون 79
جدول 4-16- نتايج حاصل از مدل اول بصورت تجمعي 80
جدول 4-17- آزمون F ليمر 82
جدول 4-18- آزمون هاسمن مدل رگرسيون 83
جدول 4-19- نتايج حاصل از مدل دوم بصورت تجمعي 84
جدول 4-20- خلاصه نتايج حاصل از آزمون فرضيات 86
جدول 5-1- خلاصه نتايج فرضيه‌ هاي تحقيق 92

فهرست نمودار
عنوان صفحه
شکل 2-1- طبقبندي کلي هزينه 17
شکل 2-2 عدم تقارن هزينهها 21
نمودار 4-1- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه 66
نمودار 4-2- نمودار هيستوگرام لگاريتم((Ln داده‌ها 67
نمودار 4-3- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه 68
نمودار 4-4- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه 69
نمودار 4-5- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln داده‌ها) 70
نمودار 4-6- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه 71
نمودار 4-7- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln داده‌ها) 72
نمودار 4-8- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه 73
نمودار 4-9- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه 74
نمودار 4-10- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln)داده ها 75
نمودار 4-11- نمودار هيستوگرام داده هاي اوليه 76
نمودار 4-12- نمودار هيستوگرام لگاريتم(Ln)داده ها 77

چکيده
مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي شود) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر است. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار است. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل شود خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد.
با توجه به نتايج بدست آمده از آزمونهاي فرضيه اول و دوم، مي توان به اين نتيجه رسيد که عدم انعطاف پذيري هزينه ها توانسته است بر ساختار سرمايه شرکت ها تاثير گذار باشد. آنچه که مورد اهميت است، تاثير عدم انعطاف پذيري هزينه بر اهرم مالي مبتني بر قيمت دفتري بيشتر از اهرم مالي مبتني بر قيمت بازار است. اين بحث با نتايج مطالعات کشورهاي خارجي(کلارا و ديگران 20081) همسو است و به صورت غير مستقيم تاييد کننده نتايج تحقيق كردستاني و مرتضوي (1391) مي باشد. در خصوص فرضيه سوم و چهارم با توجه به اينکه متغير مستقل (اندازه شرکت) مي تواند بر روش هاي تامين مالي تاثير گذار باشد اين رابطه (بين اندازه شرکت و اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري رابطه معني داري وجود دارد) مي تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مباني نظري اين اندازه شرکت است که مي تواند بر قابليت اعتماد سازي تاثيرگذار باشد. در نهايت ساختار سرمايه متاثر از متغيرهاي متعددي مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتايج آزمون فرضيه سوم و چهارم، اين اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري است که توانسته است رابطه قويتري با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر اين اهرم مالي مبتني بر ارزش دفتري است که بيشتر مي تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. اين نتايج همسو با تحقيقات مشابه داخلي (سينايي، رضاييان، 1391) و خارجي (راجان و زينگلس(????) و بون و دانبولت(????)) است. در خصوص نتايج فرضيات پنجم و ششم، زماني که متغير مستقل (سودآوري) در حوزه سود و درآمد باشد و متغير وابسته در حوزه سرمايه و تامين مالي، چنانچه معيار اندازه گيري ساختار سرمايه اهرم مالي گردد، اين انتظار مي رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتايج بدست آمده نيز گوياي اين مهم است که ساختار سرمايه وقتي توسط بدهي ها ارزيابي مي گردد، سودآوري شرکت رابطه عکس با اين امر نشان مي دهد.

فصل اول
کليات تحقيق

1-1- مقدمه
پيشرفت سريع و شگرف فناوري، همراه با افزايش روزافزون رقابت دربازارهاي جهاني، مديران واحدهاي اقتصادي را به توليد محصولاتي با كيفيت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و در نهايت كاستن از هزينه تمام شده كالا و خدمات ترغيب مي كند. منشا ثروت زايي بنگاه هاي اقتصادي و سازمان ها مشتريان هستند و تنها مشتريان رضايتمند و خشنود وفادار مي مانند و به صورت پايدار به ايجاد ثروت در سازمان ها ادامه مي دهند. رضايتمندي مشتريان نيز به آن بستگي دارد كه ما تا چه ميزان در مقايسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و داراي كيفيت را با قيمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه مي كنيم. “مديريت هزينه” مفهومي است كه به ميزان زيادي تحقق هدف فوق را برآورده مي سازد. مديريت هزينه فلسفه بهبود است زيرا مي كوشد راه هاي مناسب براي تصميم گيري هايي كه متضمن ارزش آفريني براي مشتريان، همراه با كاهش هزينه هاست را بيابد.
براي کاهش هزينه شناخت رفتار هزينه ها مهم و ضروروي است. به عبارت ديگر آگاهي از چگونگي رفتار هزينهها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و يا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميمگيري مديران در خصوص برنامهريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است.
در مدل ها ي سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به طور متناسب افزايش يا كاهش مي يابند. به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و جهت تغييرات (افز ايش يا

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید