فصل
3- تعيين تفاوت بين توافق زناشويي زنان باور و نابارور
4- تعيين تفاوت بين ابزار محبت زناشويي زنان بارور و نابارور
5- تعيين تفاوت بين نمره کل سازگاري زناشويي در زنان باورر و نابارور
ب) در بعد بدکارکردي جنسي:
6- تعيين تفاوت بين ميزان ميل جنسي زنان بارور و نابارور
7- تعيين تفاوت بين ميزان تحريک جنسي (انگيزش جنسي)زنان بارور و نابارور
8- تعيين تفاوت بين ميزان دستيابي به ارگاسم در ميان زنان بارور و نابارور
9- تعيين تفاوت بين ميزان فرونشيني جنسي در ميان زنان بارور و نابارور
10- تعيين تفاوت بين نمره کل بدکارکردي جنسي در ميان زنان بارور و نابارور
ج) در بعد شادکامي ذهني:
11- تعيين تفاوت بين ميزان رضايت از خصوصيات شخصيتي زنان بارور و نابارور
12- تعيين تفاوت بين ميزان همدلي (اجتماعي بودن) زنان بارور و نابارور
13- تعيين تفاوت بين ميزان خوش بيني زنان بارور و نابارور
14- تعيين تفاوت بين ميزان رضايت از سلامت جسمي زنان بارور و نابارور
15- تعيين تفاوت بين ميزان عزت نفس زنان بارور و نابارور
16- تعيين تفاوت بين نمره کل شادکامي ذهني زنان بارور و نابارور
فرضيه هاي تحقيق:
الف) در بعد سازگاري زناشويي:
1- بين رضايت زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
2- بين همبستگي زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
3- بين توافق زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
4- بين ابراز محبت زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
5- بين نمره کل سازگاري زناشويي در زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
ب) در بعد بدکارکردي جنسي:
6- بين ميزان ميل جنسي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
7- بين ميزان تحريک جنسي (انگيزش جنسي) زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
8- بين ميزان دستيابي به ارگاسم در ميان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
9- بين ميزان فرونشيني جنسي در ميان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
بين نمره کل بدکارکردي جنسي در ميان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
ج) در بعد شادکامي ذهني:
11- بين ميزان رضايت از خصوصيات شخصيتي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
12- بين ميزان همدلي (اجتماعي بودن) زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
13- بين ميزان خوش بيني زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
14- بين ميزان رضايت از سلامت جسمي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
15- بين ميزان عزت نفس زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
16- بين نمره کل شادکامي ذهني زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد.
سوالات تحقيق:
الف) در بعد سازگاري زناشويي:
1- آيا بين رضايت زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
2- بين همبستگي زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
3- آيا بين توافق زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
4- آيا بين ابراز محبت زناشويي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
5- آيا بين نمره کل سازگاري زناشويي در زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
ب) در بعد بدکارکردي جنسي:
6- آيا بين ميزان ميل جنسي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
7- آيا بين ميزان تحريک جنسي (انگيزش جنسي) زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
8- آيا بين ميزان دستيابي به ارگاسم در ميان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
9- آيان بين ميزان فرونشيني جنسي در ميان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
10- آيا بين نمره کل بدکارکردي جنسي در ميان زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
ج) در بعد شادکامي ذهني:
11- آيا بين ميزان رضايت از خصوصيات شخصيتي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
12- آيا بين ميزان همدلي (اجتماعي بودن) زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
13- آيا بين ميزان خوش بيني زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
14- آيا بين ميزان رضايت از سلامت جسمي زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
15- آيا بين ميزان عزت نفس زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
16- بين نمره کل شادکامي ذهني زنان بارور و نابارور تفاوت وجود دارد؟
تعريف متغيرها
سازگاري زناشويي:
الف- (تعريف نظري): سازگاري زناشويي عبارتست از وضعيتي که در آن يکسري احساسات کلي در زن و شوره در مورد خوشبختي و رضايت ز ازدواج وجود دارد. (کاپور: 1972)
ب) (تعريف عملياتي): در اين پژوهش به منظرو بخش ميزان سازگاري زناشويي، از پرسش نامه استاندارد DAS استفاده شده است و نمره آزمودني نشان دهنده ميزان سازگاري زناشويي وي خواهد بود.
2- بدکارکردي جنسي:
الف) تعريف نظري: اختلال در هر يک از چهار مرلحه ميل، تحريک و انگيزش، ارگاسم و فرونشيني جنسي منجر به برور بدکارکردي جنسي مي گردد. (پورافکاري، 1373)
ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش به منظور سنجش عملکرد جنسي فرد از پرسش نامه تحقق ساخته استفاده شده است که نمره آزمودني در اين پرسش نامه متناسب با جزوه مقياس هاي 4 گانه فوق نشان دهنده ميزان اختلال و بدکارکردي جنسي وي محسوب مي شود.
3- شادکامي ذهني:
الف) تعريف نظري: شادکامي حالتي پايدار که در آن به اين شرط مطلوب ترين نسبت تمايلات ارضاء شده به کل تمايلات روي داده فرو مي يابد و احساس مثبت و خوشايندي به فرد دست دهد، شادکامي اطلاق مي شود. (شمسي، 1384 : 7)
به عقيده دو آن (1375) شادکامي حالتي است که در ان شخص تمايل به تعبير مثبت دارد و به تعبير ديگر نشاط يعني سرزندگي و آمادگي براي پيشرفت داشتن (کياني بروجني، 1384: 7)
ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش به منظور سنجش ميزان شادکامي پاسخ دهندگان، از پرشسش نامه شادي آکسفورد استفاده شده و ميزان شادکامي ذهني هر فرد، نمره اي است که در اين آزمون بدست مي آورد.
4- باروري:
الف) تعريف نظري: باروري به امکان فرزند آوري توسط زوجين با استفاده از شيوه هاي مختلف اطلاق مي شود. (کرمي نوري، 1379:)
ب) تعريف عملياتي: در اين تحقيق منظور از زن بارور به مادري ا طلاق مي شود که حداقل يک فرزند داشته (به دنيا آورده باشد)و جهت ثبت نام وي به مدرسه مراجعه نموده است.
5- ناباروري
الف) تعريف نظري: ناباروري به عدم فرزند آوري پس از حداقل يکسال مقاربت و رابطه زناشويي و بدون استفاده از روشهاي پيشگيري اطلاق مي شود (کري نوري، 1379: 19)
ب) تعريف عملياتي: در اين پژوهش منظور از زن نابارور، زني است که بدلايل مختلف امکان فرزند آوري نداشته است و جهت انجام معاينه و معالجه به مرکز نابارور ابن سينا مراجعه نموده است.
6- ميل جنسي: احساسي که در فرد وجود دارد براي برقراري رابطه جنسي که با تخيلات جنسي و ميل به برقراري رابطه جنسي مشخص مي گردد. (پورافکاري: 1373)
7- تحريک (انگيزش جنسي): تحريک در اثر برقراري ارتباط با جنس مخالف بوجود مي آيد که اين تحريک مي تواند بصورت تخيلي باشد (تحريک روان شناختي) يا بصورت تحريک فيزيولوژيک (پور افکاري: 1373)
8- ارگاسم: اوج لذت جنسي که در حين برقراري رابطه جنسي بوجود مي آيد. (پور افکاري، 1373)
9- فرونشيني جنسي: رفع احتقان آلت تناسلي و احساس راحتي و آسودگي بعد از اتمام رابطه جنسي را فرونشيني مي گويند. (پور افکاري، 1373)
ب) تعريفهاي عملياتي: هر يک از مفاهيم فوق بر اساس نمره اي که آزمودني در پرسش نامه به کار کردي جنسي بدست مي آورد مورد سنجش و محاسبه قرار مي گيرد.

فصل دوم
ادبيات پژوهش
تحقيقات انجام شده در ايران
الف) در بعد سازگاري زناشويي
1- خداپناهي (1374) در تحقيقي که تحت عنوان بررسي نقش تهييج طلبي در تحکيم روابط زناشويي انجام داد. 11 زوج در حال طلاق و 90 زوج در حال زندگي مشترک را مورد تحقيق قرار داد و از پرسشنامه مقياس تهييج طلبي شکل پنجم زاکر من و آزمون سازگاري زناشويي او که استفاده نمود. نتايج نشان مي دهد که زوجين در دهه اول زندگي زناشويي نسبت به دهه ي دوم در سطح تهييج طلبي شديدتري قرار دارند و نابرابري سطح تهييج طلبي در دهه اول زندگي زناشويي مي تواند در گسستگي زندگي زناشويي موثر باشد.
2- حسين نژاد (1374) پژوهشي تحت عنوان بررسي و مقايسه ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي والدين کودک عقب مانده ذهني آموزش پذير کودکان معلول جسمي – حرکتي با والدين انجام داد. اين پژوهش بر روي سه نمونه 30 نفري از والدين سه گروه انجام گرفت و از دو پرسشنامه استرس و منبع استرس و مقياس سازگاري زوجي استفاده شد. همچنين نتايج که با استفاده از آزمون هاي آماري (تحليل واريانس يک طرفه، T مستقل و همبستگي) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت به شرح زير است بين سه گروه از نظر ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي تفاوت معني داري وجود دارد. همچنين خانوده هاي کودکان معلول جسمي – حرکتي از يک طرف فشار رواني بيشتري را تجربه کرده اند و از طرف ديگر سازگاري زناشويي بالاتري از خود نشان دادند. همچنين دراين گروه بين پدران و مادران در ميزان فشار رواني و سازگاري زناشويي تفاوت معناداري بدست آمد.
3- در تحقيقي که توسط صدق آميز (1376) با عنوان بررسي عوامل موثر برسازگاري زناشويي در شهر شيراز بر روي نمونه با حجم 577 نفر از زنان متاهل ساکن شهر شيراز انجام گرفت. از پرشش نامه اي که حاوي سنجش نگرش زنان توسط طيف ليکرت بود استفاده شد و نتايج بدين شرح بوده است: در تجزيه و تحليل دو متغير، متغيرهاي سن زن، سن شوهر، سن زن هنگام ازدواج، تعداد فرزندان، تفاوت سني زوجين تحصيلات مرد و زن، منزلت شخصي مرد و اشتغال زن، ازدواج مجرد زوجين، نحوه آشنايي با همسر و نسبت خويشاوندي رابطه معني داري با متغير وابسته (سازگاري زناشويي) نشان داده اند در تجزيه و تحليل چند متغير که با استفاده از رگرسيون مرحله به مرحله انجام گرفت متغيرهاي تحصيلات مرد، تعداد فرزندان، منزلت شغلي مرد، تفاوت سني زوجين، رابطه معني داري دانسته و 28 درصد از تغييرات را نشان مي دهد.
4- مراوي و دژکام (1376) به مطالعه اي تحت عنوان ارتباط بين هيجان خواهي و ميزان سازگاري زناشويي پرداختند. در اين مطالعه علاوه بر روابط ميان سازگاري زناشويي و مقايسه قرار گرفت.
اين مطالعه از نوع توصيفي تحليلي است که به شيوه گذشته نگر انجام گرفت. نمونه تحقيق شامل 200 زوج بود (100 زوج سازگار و 100 زوج ناسازگار) بود که به صورت نمونه گيري در دسترس انتخاب گرديدند. ابزار تحقيق مقياس هيجان خواهي (آرنت، 1994) و ازمون سازگاري زناشويي (لوکه 1959) بود. نتايج نشان داد که:
1) ميان سازگاري زناشويي و هيجان خواهي ارتباط وجود دارد.
2) هيجان خواهي زوج هاي سازگار و ناسازگار کمتر است.
3) ميزان هيجان خواهي با افزايش سن کاهش مي يابد.
4) عدم تجانس در هيجان خواهي تاثير منفي در رضايت زناشويي دارد.
5- حسين نژاد (1374) ميزان سازگاري در زوج هاي داراي کودکان عقب مانده ذهني و معلول جسمي – حرکتي بررسي شده است و يا در تحقيق ملکي (1374) سازگاري در همسران شاهد ازدواج کرده سنجيده شده است.
سعيد صادقي با راهنمايي دکتر علي اصغر اصغر نژاد پژوهشي با عنوان بررسي عوامل شخصيتي موثر در سازگاري زناشويي انجام داد و در آن با استفاده از روش علمي مقايسه اي يا پس رويدادي، 45 زوج سازگار و ناسازگار را به صورت نمونه در دسترس درجامعه آماري که از کليه زوج هاي شهر اصفهان تشکيل شد انتخاب کند.
* در تحقيقي که توسط اسماعيلي و رحمتي در سال 1383 تحت عنوان بررسي بدکارکرديهاي جنسي در زنان متاهل انجام شده است، محقق به بررسي وضعيت برقراري روابط جنسي زنان با همسرانشان پرداخته است.
جامعه آماري اين تحقيق زنان متاهل در سنين مختلف شهر اصفهان بوده و تعداد 400 نفر به عنوان افراد گروه نمونه که به مراکز درماني و بهداشتي اين شهر مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند.
نتايج تحقيق

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید