عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

کارایی[1]:

بیانگر این مفهوم می باشد که یک سازمان به چه نحوی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان بهره گیری کرده می باشد. کارایی عبارت می باشد از نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار (استاندارد تعیین شده). به بیانی دیگر، نسبت مقدار کاری که انجام شده به مقدار کاری که بایستی انجام گردد، کارایی گفته می گردد.

= کارایی

  • کارایی فنی[2]:

کارایی فنی توانایی یک واحد تولیدی برای رسیدن به حداکثر تولید، با بهره گیری از مجموعه ثابتی از منابع موجود می باشد (فارل، 1975). این کارایی متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد (بنگاه) می باشد. به بیانی دیگر، کارایی فنی اختلاف بین نسبت خروجی به ورودی نظاره شده با نسبت خروجی به ورودی در بهترین شرایط تولید می باشد.                                                                             TE=ON/OS

  • کارایی تخصصی[3]:

کارایی تخصیصی عبارت می باشد از توانایی یک واحد در بهره گیری بهینه از نهاده ها برای تولید، با در نظر داشتن قیمت و تکنولوژی، به گونه هایی که هزینه حداقل گردد. در کارایی تخصیصی فرض بر این می باشد که سازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملاً کاراست.

ALE=OM/ON

این نوع کارایی، مفهومی می باشد که به تشخیص بهینه عوامل تولید با در نظر داشتن قیمت این عوامل اطلاق می گردد. فارل این نوع کارایی را هزینه می نامد. در این کارایی مقادیر ورودی و خروجی با در نظر داشتن قیمت، طوری انتخاب می گردد که هزینه های تولید حداقل گردد.

  • کارایی اقتصادی[4]:

این نوع کارایی در واقع ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی می باشد و از آن به کارایی کل نیز تعبیر می گردد، که برابر می باشد با:

کارایی تخصیصی × کارایی فنی = کارایی اقتصادی

همانطور که گفته گردید، کارایی فنی بیانگر حداکثر سطح تولید ممکن برای یک بنگاه تولیدی با بهره گیری از نهاده های معین می باشد و کارایی تخصیصی با در نظر داشتن قیمت عوامل و محصولات و لحاظ سطح معین و ثابتی از تکنولوژی، اندازه به کارگیری نهاده ها را در اندازه بهینه شان نشان می دهد. این دو مفهوم در مجموع بیانگر کارایی اقتصادی می باشد که از آن به کارایی هزینه نیز دانسته می گردد. یک سازمان زمانی به کارایی اقتصادی می رسد که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی کارا باشد. به بیانی دیگر کارایی فنی، بخشی از کارایی اقتصادی می باشد و این دو ارتباط ضروری ـ و نه کافی ـ دارند.

1- Efficency

[2] – Technical Efficency

[3] – Alocative Efficency

[4] – Economic Efficency

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)