عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت

قسمتی از متن پایان نامه :

کارایی فنی یا تکنیکی

کارایی فنی یا تکنیکی عبارت می باشد از توانایی یک واحد در بدست آوردن حداکثر خروجی با یک دسته از ورودیهای ثابت.

این کارایی متأثر از عملکرد مدیریتی و مقیاس آن واحد (شعبه) می باشد. به بیانی دیگر کارایی فنی، اختلاف بین نسبت خروجی به ورودی نظاره شده با نسبت بین خروجی به ورودی در بهترین شرایط می باشد. (فقیه نصیری و همکاران، 1389)

 

2-2-11-2 کارایی تخصیصی

کارایی تخصیصی عبارت می باشد از توانایی یک واحد در بهره گیری بهینه از نهاده ها برای تولید، با در نظر داشتن قیمت و تکنولوژی، به گونه ای که هزینه حداقل گردد. در  کارایی تخصیصی فرض بر این می باشد که سازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملاً کاراست. (فقیه نصیری و همکاران، 1389)

2-2-11-3 کارایی اقتصادی

کارایی اقتصادی ترکیبی می باشد از کارایی فنی و تخصیصی. همانطور که گفته گردید، کارائی فنی بیانگر حداکثر سطح تولید ممکن برای یک واحد خدمات با بهره گیری از نهاده های معین می باشد و کارایی تخصیصی با در نظر داشتن قیمت عوامل و محصولات و لحاظ سطح معین و ثابتی از تکنولوژی، اندازه بکارگیری نهاده ها را در اندازه بهینه شان نشان می دهد. این دو مفهوم در مجموع بیانگر کارایی اقتصادی می باشد که از آن به کارایی هزینه نیز دانسته می گردد. یک سازمان زمانی به کارایی اقتصادی می رسد که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تخصیصی، کارا باشد. به بیانی دیگر کارایی فنی، بخشی از کارایی اقتصادی می باشد و این دو ارتباط ضروری- و نه کافی‌ دارند. (فقیه نصیری و همکاران، 1389)

2-2-11-4 کارایی مقیاس

کارایی مقیاس، بیانگر نسبت کارایی فعلی یک واحد به کارایی در مقیاس بهینه آن واحد تولیدی می باشد. به بیانی دیگر کارایی مقیاس، بیانگر تولید در مقیاس بهینه یک واحد تولیدی می باشد. (فلاح، 1386)

تاکنون تعاریف متنوعی از کارایی ارایه شده می باشد. مفهوم کارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع می باشد. اما از نظر اهداف کاربردی، تعاریف گوناگونی اظهار شده می باشد. به گونه کلی کارایی، معرف نسبت ستانده ها به نهاده ها در مقایسه با یک استاندارد مشخص می باشد .

از این رو تشخیص کارایی، منوط به تعریف و مقایسه با یک واحد مطلوب استاندارد می باشد. مبنای چنین حد مطلوبی می تواند با روش های مختلفی تعیین و مشخص گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اساسی این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل DEA می باشد. در این راستا اهداف فرعی پژوهش نیز که مدنظر می باشد عبارتند از:

  • شناخت شاخص های مؤثر بر عملکرد شرکت های تعاونی شهرستان رشت و تعیین اندازه کارایی و ناکارایی آنها و نیز نقاط قوت و ضعف آنها وهمچنین رتبه بندی شرکت های تعاونی شهرستان رشت
  • شناسائی شرکت های تعاونی الگو به عنوان تعاونی های کارا ـ شناخت اندازه اثرگذاری شاخص های مؤثر بر کارائی و برنامه ریزی به مقصود بهره گیری بهینه از تمام پتانسیل های موجود در زمینه ارائه خدمت. ارائه تصمیمات یا راهکارهایی برای شرکت های ناکارا.

ارزیابی عملکرد شرکت¬های تعاونی شهرستان رشت با بهره گیری از مدل تحلیل پوششی داده¬ها (DEA)