عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

) مُدل سیستم منابع

در مُدل سیستم منابع، سازمان متشکل از شبکه‌ای به هم پیوسته از زیر سیستم ها یا سیستم های فرعی فرض می گردد. ستاده هر یک از زیر سیستم ها ممکن می باشد، زیر سیستم دیگری باشد و اثربخشی کل سازمان بستگی دارد به این که این زیر سیستم ها تا چه حد با یکدیگر متناسب هستند. به بیانی دیگر پرسش اصلی به صورت زیر مطرحمی‌گردد:

« تا چه حد سازمان در تخصیص و توزیع بهینه منابع موجود در زیر سیستم های سازمان مؤثر و موفق بوده می باشد؟»  بایستی توّجه داشت که سخن از توزیع بهینه منابع می باشد نه حداکثر منابع مورد نیاز زیر سیستم ها. هم چنین ارزش منابع برای تصمیم گیرندگان، مطلوبیت منابع در برطرف کردن نیازهای زیر سیستم می باشد، نه لزوماً در پیوندشان با اهداف سازمان. به هر تقدیر، پیروان این مُدل، عقیده دارند که سازمان به گونه مداوم در کوشش می باشد نیازهای اجزای سازمان را برآورده سازد. این نیازها عبارتند از :

 • جایگاه سازمان در به دست آوردن منابع با ارزش و کمیاب از محیط بیرون.
 • توانایی تصمیم گیران سازمان در تفسیر درستِ خصوصیاتِ محیط بیرون.
 • توانایی سازمان در تولید کالا یا ارائه خدمات.
 • توانایی سازمان در انجام فعالیت‌های مستمر حفظ و نگهداری سازمان.
 • توانایی سازمان در انطباق با محیط بر اساس بازخورد دریافتی و اینکه آیا سازمان در انجام فعالیت‌هایش موفق و مؤثر بوده می باشد؟
 • توانایی سازمان در ایجاد هماهنگی بین زیر سیستم ها.
 • توانایی سازمان در ارزیابی تأثیرات تصمیم های گرفته شده.
 • توانایی سازمان در رسیدن به اهداف خود.

به گونه کُلّی، اثربخشی در مُدل سیستم منابع به دو عامل بازدهی و استرس سازمان مربوطمی‌گردد. بازدهی سازمان نشان دهنده توانایی سازمان در بهره گیری از منابع بمنظور جوابگویی به مهّمترین نیازهای زیر سیستم‌هاست  و در درون زیر سیستم ها نیز جوابگوی  تأمین و یا عدم تامین در برآورد این نیازهاست. پس، طبق مُدل سیستم منابع، برای ارزیابی اثربخشی سازمان لازم می باشد که هر یک از سیستم ها از دو جنبه بازدهی و استرس، مورد تجزیه و تحلیل و اندازه گیری قرار گیرد (کولوبندی، 1374، 19).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش