عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

یافته های علمی نشان می­دهد توانمندسازی به رهایی فرد از فقر و محرومیت مساعدت می کند. کشاورزان با توانمند شدن، زمینه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و تبع آن ایجاد درآمد، انباشت سرمایه، مصرف بیشتر و سرمایه‌گذاری بیشتر را سرلوحه‌ی کارشان قرار می‌دهند و علاوه بر تأمین نیازهای اساسی، زمینه‌ی پیشرفت در ابعاد اجتماعی، سیاسی را برای خودشان مهیا می‌کنند و راه‌های دستیابی به توسعه و پیشرفت را برای خود هموارمی سازند. امروزه عیان گشته می باشد که فقر فقط مربوط به کمبود درآمد نیست، بلکه قدرت، اعتماد، خودباوری و پذیرش اجتماعی و در کل خودشکوفایی در حل معضلات روستاییان بس پراهمیت می باشد و یافته های علمی نشان می­دهد بین تشکیل تعاونی‌ها و توانمندسازی اعضاء ارتباط هست.

به نظر می‌رسد تنها اندازه سرمایه در تشکیل تعاونی‌ها یا رونق گرفتن آن‌ها مؤثر نمی‌باشد بلکه اندازه انگیزه، دانش و مهارت، نوآور بودن، رقابت اقتصادی امور سازمانی و فنی که مستقیماً با مسائلی از قبیل مدیریت، آموزش، منابع مالی و … در ارتباط نزدیک هستند و همین‌گونه محیط سیاسی، اجتماعی و اداری نیز بر گرایش روستاییان برای شرکت در فعالیت‌های تعاونی تأثیر دارند (طاهر خانی، 1384: 83).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعات و مطالعه‌های تجربی که توسط محققان صورت گرفته می باشد، علل عدم عضویت روستاییان در تعاونی­های روستایی را موانع اجتماعی از قبیل بی‌سوادی یا پایین بودن سطح سواد، کم بودن آگاهی افراد و موانع فرهنگی نظیر تنگناها و محدودیت‌های فرهنگی و سنتی ذکر کرده‌اند که با توانمندسازی روانشناختی و ارتقای ابعاد توانمندسازی روانشناختی مانند خود تعیینی،شایستگی، تاثیر، اعتماد و معنی داری، زمینه ارتقای ظرفیت های شناختی روستاییان و تمایل به عضویت در تشکل­های تعاونی را پیدا می­کنند(ساریخانی و همکاران، 1382: 50) و مطالعه اسناد و مدارک نشان می­دهد آموزش تأثیر بسیار اساسی، مهم و پیچیده‌ای در فرایند تشکیل تعاونی دارد. کلید دستیابی به استراتژی‌های جدید در فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای توانمندسازی و عضویت در سازمان‌ها و تعاونی‌ها از طریق دست‌یابی افراد به آموزش و فراگیری فنون و اشتغال و توانمندسازی می باشد. برآیند این آموزش‌ها و توانمند سازی منجر به آگاه‌سازی افراد به لحاظ فنی و حقوقی می گردد که در فرایند توسعه نیز گامی مهم به شمار می رود (صلاحی، 1380: 149).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه