تعريف نمود.
_ تا ابتداي سال1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
_شرکت سرمايه گذاري و واسطه گري مالي نباشد.
_شرکت هايي که پايان سال مالي انها 29 اسفند ماه هر سال باشد.
_شرکت هايي که داده هاي آنها در دوره مورد بررسي در دسترس باشد.
-در طي دوره مورد بررسي تغيير سال مالي نداشته باشند.
3-5) حجم نمونه آماري
حجم نمونه آماري با توجه به تعداد جامعه مورد مطالعه و روش موردنظر براي نمونه گيري، متغير مي باشد. از طرفي مسئله تعيين مناسب ترين تعداد نمونه به موضوع هزينه و منفعت بستگي دارد. بهتر است تا آنجا كه امكانات اجازه مي دهد بزرگترين نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتيجه تحقيق تصوير بهتري از جامعه را ارائه مي كند و از نظر آماري معني دارتر مي شود . دست كم، بايد نمونه در سطحي تعيين شود كه بتوان آزمون هاي لازم را با توجه به پرسش تحقيق انجام داد.
درنتيجه اعمال شرايط و ملاحظات در نمونه‌گيري به روش غربالگري —- شركت از جامعه آماري جهت انجام آزمونها انتخاب شدند. دوره تحقيق 5 سال متوالي از سال 1387 تا 1391 مي‌باشد. بنابراين حجم نهايي نمونه — سال-شركت (6*–) مي‌باشد.
3-6) روش جمع آوري داده ها
جهت گردآوري منابع نظري، ادبيات موضوع و مباحث تئوريک پژوهش از منابع کتابخانه اي (کتب، مقالات و مجلات موجود در زمينه تحقيق مورد نظر) پايان نامه ها، نشريات معتبر بين المللي که به صورت آنلاين در پايگاه هاي اينترنتي موجود مي باشد و ساير پايگاه هاي علمي معتبر استفاده خواهد گرديد.
اطلاعات و داده هاي خام مورد نياز شرکت ها به منظور بررسي متغير هاي اصلي و کنترلي فرضيات پژوهش، از طريق نرم افزارهاي ره آورد نوين جمع آوري خواهد گرديد.
3-7) دوره زماني تحقيق
محدوده زماني تحقيق شامل 5 سال متوالي از سال 1387 تا 1391 مي باشد كه بررسي فرضيات تحقيق با استفاده از داده‌هاي واقعي اين سالها انجام مي‌پذيرد. براساس هدف تحقيق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسي و شركتهاي نمونه آماري مورد مطالعه در تجزيه و تحليل ها وارد شده اند.
3-8) فرضيات تحقيق
فرضيه اول:
شرکت‌هاي اکتشافي بيشتر از شرکت‌هاي مقاومتي به اتخاذ محافظه کاري در حسابداري تمايل دارند.
فرضيه دوم:
شرکت‌هاي مقاومتي بيشتر از شرکت‌هاي اکتشافي تمايل به مديريت سود دارند.
فرضيه سوم:
محيط‌هاي کلان اقتصادي رابطه بين استراتژي کسب و کار و کيفيت سود را تغيير مي‌دهد.
3-9)متغيرهاي تحقيق و نحوه محاسبه آنها
متغيرها يكي از عناصر اصلي تحقيق مي باشند. متغير چيزي است كه ميتواند از لحاظ مقدار تغيير كند و معمولا ميتواند ارزشهاي عددي متفاوتي را بپذيرد . بنابراين هر چيزي كه وجود داشته باشد متغير است ودرواقع ويژگيهايي است كه پژوهشگر آنها را مشاهده ،كنترل و يا دخل وتصرف مي كند. مهمترين و مفيدترين راه براي طبق بندي متغيرها، تقسيم بندي آنها به دو نوع مستقل و وابسته است. اين نوع طبقه بندي بدليل كاربرد كلي، سادگي و اهميت ويژه اي كه در مفهومي كردن و طرح ريزي پژوهش و همچنين تهيه گزارش نتايج آن دارد بسيار مفيد و ارزنده است. همچنين در تحقيقاتي كه بر پايه آزمون هاي همبستگي قرار دارند؛ دسته ديگري از متغيرها براي كاهش اثرات ناشي از عوامل ناخواسته بر نتايج، در آزمون ها وارد مي شوند كه بعنوان متغيرهاي كنترل تلقي مي شوند.
3-9-1) متغير(هاي) وابسته تحقيق
متغيرهاي وابسته تحقيق حاضر، شامل محافظه کاري و مديريت سود شرکتهاي نمونه آماري است. جهت اندازه گيري محافظه کاري حسابداري از مدل گيولي و هين(2000) استفاده مي شود. همچنين، سطح مديريت سود از طريق مدل جونز، اندازه گيري مي شود.
1) محافظه کاري حسابداري
جهت اندازه گيري محافظه كاري از شاخص گيولي و هين(2000) استفاده شد.دليل انتخاب اين مدل در تحقيق حاضر، اين است که ساير معيارهاي محافظه کاري، مانند مدل باسو(1997)، مبتني بر واکنش بازار سرمايه هستند. اين در حالي است که هدف تحقيق، بررسي واکنش بازار سرمايه به تغييرات وجه نقد، تحت درجات مختلف محافظه کاري و يا کيفيت سود است. بنابراين، بکارگيري معياري مبتني بر واکنش بازار براي محافظه کاري، منجر به ايجاد اختلال و هم خطي در مدل آزمون فرضيات مي شود. از اين جهت، مدل گيولي و هين(2000) که مبتني بر اطلاعات حسابداري است؛ براي تحقيق حاضر، مناسب تر است. سطح محافظه كاري براساس اين شاخص از طريق فرمول ذيل محاسبه مي شود. مقدار حاصله از فرمول هر چه بالاتر باشد؛ سطح محافظه كاري بالاتر است.
CON it=*(-1)
كه در آن:
90CON: درجه محافظه كاري
91OAC: اقلام تعهدي عملياتي (تفاوت سود عملياتي با جريان نقدي عملياتي)
TA : ارزش دفتري دارايي ها
به عقيده گيولي و هين(2000) رشد اقلام تعهدي مي تواند شاخصي از تغيير در درجه محافظه كاري حسابداري در طول يك دوره بلند مدت باشد. به بياني ديگر اگر اقلام تعهدي افزايش يابد، در آن صورت محافظه كاري كاهش مي يابد و بر عكس، از اين رو براي تعيين جهت تغييرات محافظه كاري اقلام تعهدي در عدد منفي يك ضرب مي شود.

2) شيوه اندازه گيري سطح مديريت سود
براي محاسبه مديريت سود از مدل جونز به ترتيب زير استفاده خواهد شد:
TA it / A i,t-1 = ?1(1 / Ai.t-0)+?1(?REV it/ Ait-1)+?2(PPE it/ Ait-1)+ ? it
که در آن:
TA it: جمع اقلام تعهدي در سال t براي شرکت i، Ait-1: جمع اقلام تعهدي درپايان سال قبل براي شرکت i
?REV: تغيير درامد سالانه، PPEit: اموال و ماشين الات همان سال (دارائي ثابت هر سال پس از کسر استهلاک انباشته) در سال t براي شرکت i، ? it: خطاي مدل در سال t براي شرکت i، ?: پارامتر‌هاي هر شرکت که از طريق رگرسيون چند متغيره برآورد مي شود.?1, ?2
3-9-2) متغير(هاي) مستقل تحقيق
متغيرهاي مستقل تحقيق حاضر شامل استراتژي کسب و کار و شرايط کلان اقتصادي مي باشند که به صورت زير محاسبه مي شوند.
1- نحوه سنجش شرايط کلان اقتصادي
يک متغير مجازي است که چنانچه در سال موردنظر، توليد ناخالص ملي رشد داشته باشد؛ بعنوان دوره رونق اقتصادي تلقي شده و اين متغير مقدار 1 مي‌گيرد و در غير اينصورت صفر .
2- نحوه سنجش استراتژي کسب و کار شرکت
بهمنظور تفکيک شرکتها بر اساس نوع استراتژي بکار رفته توسط مديريت شرکتها را به دو گروه اکتشافي و مقاومتي طبقه‌بندي مي‌‌کنيم. جهت انجام اين خوشه‌بندي اندوخته طرح و توسعه شرکتها استفاده ميکنيم. شرکتهايي که اندوخته طرح و توسعه انها از ميانگين اندوخته طرح و توسعه کل شرکتها بيشتر باشد جزء شرکتهاي اکتشافي و بقيه شرکتها مقاومتي خواهند بود.
شاخصي برابر با 1 براي شرکت هاي با استراتژي اکتشافي و برابر با 0 براي شرکت هاي مقاومتي.
براي محاسبه اندوخته طرح و توسعه شرکت در سال t، از فرمول زير استفاده شده است.
D& R: اندوخته طرح و توسعه و سود به طور معکوس با ادوار تجاري نيز در ارتباط هستند. گرابوسکي ومولر92 (1978) و مانسفلد93(1968) ،روابط متقابل سود و تحقيق و توسعه را به صورت رابطهي زير بررسي کردهاند(نوري، 1392):
R&D= -92.319+1196.6917
R&D: اندوخته تحقيق و توسعه
K: حجم سرمايه
L: نيروي کار
SALE: فروش بنگاه
3-9-3) متغيرهاي کنترل
متغير كنترل، متغيري است كه متغيرهاي ديگري را كه در يك رابطه بر متغير وابسته تاثيرگذار هستند؛ تحت تاثير قرار مي دهد. تعريف و بكارگيري متغير كنترل براي مطالعات همبستگي مفيد و ارزنده است. در تحقيقات مالي و حسابداري كه اطلاعات بر پايه الگوهاي رگرسيوني تحليل مي شوند؛ جهت كاهش اثرات ناشي از ويژگيهاي مختلف اعضاي نمونه آماري(شركتهاي نمونه آماري) بر نتايج آزمون هاي رگرسيون، از متغيرهاي كنترلي در اين آزمونها استفاده مي شود. عموما در اين تحقيقات متغيرهايي براي كنترل انتخاب مي شوند كه منعكس كننده ويژگيهاي خاص شركتها که بطور بالقوه بر متغير وابسته تاثيرگذار هستند. در تحقيق حاضر، متغيرهايي که احتمالا بر محيط گزارشگري مالي شرکتها تاثيرگذار هستند؛ بعنوان متغير كنترل در الگوي آزمون فرضيات وارد شده اند که نحوه محاسبه آنها بشرح ذيل است.
1) اندازه شركت
محققان معيارهاي گوناگوني براي اندازه شركتها در نظر گرفته اند. در اين تحقيق جهت وارد نمودن اندازه شركتهاي در الگوي آزمون فرضيات از لگاريتم ارزش دفتري كل داراييها استفاده مي شود(بالاس و هواس94، 2005).
LN_ASSETS i,t=Ln(Assets i,t)
2) اهرم مالي
اهرم مالي، منعكس كننده سياستهاي مالي و اعتباري شركت است كه ميزان استفاده شركت از تسهيلات مالي را نشان مي دهد. اهرم از تقسيم کل بدهي ها بر کل دارايي ها و بصورت ذيل بدست مي آيد(ليو و سوبرامانيام،2013).
F- Lev=
3) نرخ رشد فروش
عبارت است از ميزان تغيير در درآمد فروش شرکت نسبت به دوره قبل که به صورت زير محاسبه مي شود.

4) ريسک سيستماتيک سهام
اين متغير منعکس کننده تغييرات بازده سهام شرکت در مقايسه با بازده سهام بازار سرمايه مي باشد و به صورت زير محاسبه مي شود.

Ri: بازده کل سهام شرکت که عبارت است از تمام مزاياي ناشي از مالکيت سهام شرکت خاصي در طول يک سال
Rm: بازده کل بازار سهام که بصورت دوره اي از جانب اين بازار اعلام مي شود و عبارت است از برآيند بازده کليه سهام منتشر شده در آن دوره است.
ارقام مربوط به ريسک سيستماتيک سهام شرکتهاي نمونه آماري به طور مستقيم از نرم افزار ره آورد نوين استخراج مي شود و از محاسبات دستي پرهيز مي شود.
3-10) شيوه آزمون فرضيات
جهت آزمون فرضيات تحقيق حاضر از مدل هاي ارائه شده توسط نورالحق و همكاران(2013) استفاده شده است. در اين مدل ها، معيارهاي كيفيت گزارشگري مالي تابعي از راهبردهاي تجاري و متغيرهاي كنترلي تلقي شده اند. اين مدل ها به صورت زير مي باشند.
3-10-1) مدل آزمون فرضيه اول
CONit = ?0 + ?1STRTit + ?2LN_ASSETSit + ?3F_LEVit + ?4G_SALESit + ?5M_RISKit + ? it

CON: محافظه کاري
STRT: استراتژي شرکت
LN_ASSETS: لگاريتم جمع داراييها
G_SALES: نرخ رشد فروش) فروش در سال جاري منهاي فروش سال قبل تقسيم بر فروش سال قبل (
F_LEV: جمع بدهيها تقسيم بر جمع داراييها
M_RISK: ريسک سيستماتيک سهام
ريسک سيستماتيک، بخشي از کل ريسک مجموعه اوراق بهادار است که به علت وجود عواملي به وجود مي ايد و بر قيمت کل اوراق بهادار اثر مي گذارند. براي تعيين ريسک سيستماتيک از شاخص ريسک سيستماتيک (ضريب بتا ) استفاده مي شود که بيانگر همبستگي بازده بازار و بازده سهم i است و از طريق تقسيم (کواريانس بازده سهم i و بازده بازار بر واريانس بازار ) به صورت ساليانه محاسبه مي شود:

3-10-2) مدل آزمون فرضيه دوم
?DACCRit? = ?0 + ?1STRTit + ?2LN_ASSETSit + ?3F_LEVit + ?4G_SALESit + ?5G_PPEit + ?6CFOit + ?7LOSSit + ?it
DACCR: مديريت سود
ساير متغيرها قبلا تبيين شده اند.

3-10-3) مدل آزمون فرضيه سوم
CONit = ?0 + ?1STRTit + ?2GDP_Dummy + ?3STRT* GDP_Dummy + ?4LN_ASSETSit + ?5F_LEVit + ?6G_SALESit +?it
GDP_Dummy : شرايط کلان اقتصادي
ساير متغيرها قبلا تبيين شده اند.
3-11) روش تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات
در اين تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره استفاده شده است. روش آماري مورد استفاده در اين تحقيق روش داده هاي پانل مي باشد. در ادامه ابتدا روش داده هاي پانل و آزمونهاي مربوط به آن تشريح مي گردد. سپس آزمون هاي مربوط به معني دار بودن کل مدل و معني دار بودن متغيرهاي مستقل توضيح داده مي شود. در آخر نيز پس از تشريح آزمون هاي مربوط به مفروضات رگرسيون کلاسيک، نحوه تصميم

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید