خارجي رحمي (IVF) قابليت باروري تخمک را توسط اپرم، مورد ارزيابي قرار مي دهد همچنين امکان تشخيص مشکل اصلي عدم باروري در ارتباط با نوع گامت (اسپرم يا تخمک) بوسيله ي ارزيابي توانايي بارداري تخمک با اسپرم طبيعي فرد ديگر را فراهم مي نمايد. اگر با انجام لقاح خارجي رحمي (IVF) بعضي از تخمک ها و يا همه ي آنها بارور نشوند، نتيجه ي حاصلف امکان تصميم گيري هاي بعدي زوج را در انتخاب نوع درمان بعدي فراهم مي آورد.
اگرچه تغيير نتايج آزمايش يا لقاح خارجي رحمي (IVF) ، معمولا بطور صد درصد، عاري از خطا نيست، با عدم باروري تخمک ها، زوج را به استفاده از تکنيک هاي برتر و کاهش از IVF مي توان تشويق نمود.
بعنوان مثال تزريق اسپرم به داخل سيتوپلاسم تخمک (IVF) با احتمال بيش از 90% امکان باروري تخمک را فراهم مي آورد و در نتيجه در يک سيکل درماني لقاح خارج رحمي، از امکان عدم انتقال جنين به رحم زن به ميزان قابل توجهي کاسته مي شود.
علاوه بر اين، در صورت تشخيص ناتواني قطعي زوج در ناباروري، امکان عدم انتقال جنين به رحم زن به ميزان قابل توجهي کاسته مي شود.
علاوه بر اين در صورت تشخيص ناتواني قطعي زوج در ناباروري امکان استفاده از تخمک، اسپرم و يا جنين اهدايي فراهم مي گردد. اگرچه استفاده از اين موارد در هر کشوري نيازمند قوانين و مقررات مربوط به خود است، زوج بايستي پس از روشن شدن کليه ي ابعاد حقوقي و شرعي مربوطه، نسبت به چنين درماني اقدام نمايد.
علاوه بر اين در صورت عدم موفقيت روشهاي فوق، داشتن فرزند از طريق فرزند خواندگي نيز امکان پذير است. با توجه به موارد فوق، هيچ متد و راه تشخيص و درمان ديگري در درمان ناباروري نمي تواند قبل ازانجام IVF پزشک و زوج را در نتيجه گيري قطعي علل ناباروري راهنمايي نمايد. کاربرد تشخيص ديگر لقاح خارج رحمي (IVF) ، زماني است که بدلايل نامشخص، لوله هاي فالوپ قادر به انجام وظيفه ي خود براي گرفتن و انتقال تخمک نباشند.
از آنجا لقاح خارج رحمي (IVF) ، اصولا نقش لوله هاي فالوپ در باروري تخمک و تشکيل جنين وانتقال آن به رحم را کمرنگ مي کند، کاربرد اين روش و حذف لوله هاي فالوپ از يک طرف بعنوان روش تشخيص و از طرفي ديگر به عنوان يک راه حل درماني، عمل مي نمايد.
لازمه ي اساسي درمان ناباروري از طريق لقاح خارج رحمي (IVF):
(احساس نياز قطعي به درمان، داشتن توان جسمي درماني):
تفاوت بسيار اساسي و شاخص بين لقاح خارجي رحمي (IVF) و حاملگي طبيعي در اين زمينه است که در لقاح خارج رحمي زوج به روشني از خود گذشتگي، فداکاري و علاقه ي قلبي و باطني در داشتن فرزند را قبل و طي دوره درمان از خود نشان مي دهند. در حاليکه حاملگي طبيعي تنها در طي يک زمينه رفع نياز طبيعي زوج شکل مي گيرد. زوج تحت در مان لقاح خارج رحمي (IVF)، الزاما بايستي برخي از سري ترين و شخصي ترين رازهاي زنديگ خود را براي تيم درمان ناباروري آشکار سازند و ترس و نگراني و مشکلات روحي و ناشي از آن را به جان بخرند. در پيشرفت ارزيابي هاي تشخيص علل ناباروري بايستي اجازه دهند که تحت بررسي و دستکاريهاي فيزيکي و رواني و معاينات پزشکي و باليني و اعمال جراحي قرار مي گيرند. علاوه بر همه ي اين موارد لقاح خارج رحمي، درمان گران قيمت و پرخرج است و در صورت عدم موفقيت در انجام آن انتظار هيچ گونه غرامت و دريافت خسارت نيز موجه نيست. بنابراين زوج براي شروع مرحله ي جديد درمان IVF خود، هيچ شانس و موفقيتي در حاملگي نخواهد داشت، مگر آنکه مجددا خود را از نظر فيزيکي، رواني و مالي آماده نمايد. هماهنگي، همراهي و همفکري زوج نقش بسيار مهمي را در موفقيت درمان لقاح خارج رحمي ايفاي کند. در حاملگي طبيعي هميشه ماه بعد و ماههاي بعدي و اميد به آينده بدون پرداخت هيچ گونه هزينه اي وجود دارد. در حاليکه لقاح خارج رحمي (IVF) فاقد اين خصوصيت است. (آخوندي، محمد مهدي، بهمن 81، ص 3و2)

فصل سوم
روش شناسي تحقيق
روش و نوع تحقيق:
تحقيق حاضر از نوع تحقيقات کاربردي مي باشد.
همچنين تحقيق مورد مطالعه از نوع تحقيقات توصيفي است که در زمره پژوهشهاي مقايسه اي – همبستگي قرار مي گيرد.
جامعه آماري:
جامعه آماري عبارتست از گروه يا طبقه اي از افراد، اشياء، متغيرها، مفاهيم يا پديده ها که حداقل در يک ويژگي مشترک باشند. (بيابانگرد، 1382: 52)
در اين پژوهش جامعه آماري عبارتست از کليه زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروري ابن سينا (پژوهش ناباروري ابن سينا) و نيز کليه زنان (مادران) مراجعه کننده به مدارس راهنمايي دخترانه منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران که قصد ثبت نام فرزندشان را در مدرسه داشته اند.
نمونه گيري:
نمونه به بخش کوچکي ازجامعه اطلاق مي شود که مصرف کل جامعه فرض مي شود. (بيابانگرد، 1382: 52) آنچه که در انتخاب نمونه ها مهم و قابل اهميت است ، معرف بودن آن است.
در اين پژوهش به منظور انجام نمونه گيري از روش نمونه گيري هدفمند استفاده شده است. يعني محقق پس از تعيين تعداد و حجم نمونه ضمن مراجعه به دو مدرسه راهنمايي دخترانه واقع در منطقه صادقيه تهران (منطقه 5 آموزش و پرورش) اقدام به تکميل پرسش نامه هاي تحقيق از ميان مادران مراجعه کننده به مدارس راهنمايي نمود.
اين کار تا زماني که تعداد نمونه هاي مورد نظر تکميل گردد، ادامه يافت.
همچنين به منظور جمع آوري اطلاعات از ميان گروه زنان نابارور، محقق ضمن اخذ معرفي نامه از سوي دانشگاه و مراجعه به مرکز (پژوهشکده) ناباروري ابن سينا، از ميان زنان نابارور مراجعه کننده اقدام به تکميل پرسش نامه اين کار ت زماني که تعداد نمونه هاي مورد نظر از گروه زنان نابارور تکميل گرديد، ادامه يافت.
حجم نمونه:
در اين پژوهش با هماهنگي بعمل آمده از طريق اساتيد محترم راهنما مشاور مقدر شد تا از دو گروه زنان بارور و نابارور هر يک، 50 نفر به عنوان افراد شرکت کننده در تحقيق استفاده گردد. پاشا شريفي، معتقد است که هرگاه تعداد افراد شرکت کننده در تحقيق بالاتر از عدد 30 نفر باشد، مي توان نتايج تحقيق را به جامعه مورد نظر تعميم داد.
ابزار جمع آوري اطلاعات:
در اين پژوهش به منظور جمع آوري داده ها از پرسش نامه هاي زير استفاده شده است:
1. پرس نامه سازگاري زناشويي DAS
2. پرسش نامه شادکامي ذهني آکسفورد
3. پرسش نامه اختلالات عملکرد جنسي (بدکارکردي جنسي)

پرسش نامه عملکرد جنسي
حداکثر نمره کسب شده بر مبناي مقياس سکوت در مرحله جنسي نمره 20 (سوال 1 تا 6) مرحله انگيزش نمره 7 (سوال 7-8) مرحله ارگاسم 12 (سئوال 9-11) مرحله فرونشيني 20 (سئوال 12-14) و کل مراحل عملکرد جنسي 51 بوده است. حداکثر نمره کسب شده در احساس رضايت از رابطه جنسي نيز نمره 7 (سئوال 15 و 16 ) بوده است.
اين پرسش نامه داراي 16 سئوال مي باشد. آزمودنيها با پاسخ به هر يک از ماده ها که به صورت اصلا، کم، متوسط، زياد و خيلي زياد به ترتيب نمره هاي 0- 1- 2- 3- 4- و در ماده هايي که اصلا يکبار در ماه، يکبار در هفته و دوبار يا بيشتر در هفته يکبار در شبانه روز باشند به ترتيب نمرات 0- 1- 2- 3- 4 و در ماده هايي که به صورت هيچ وقت، به ندرت ، گاهي اوقات، بيشتر اوقات هميشه نمره گذاري شده اند، به صورت 0- 1- 2- 3- 4- نمره گذاري شده است.
روايي پرسش نامه از طريق روايي محتوان مورد بررسي و اندازه گيري شده است. بدين منظور پرسش نامه بين متخصصان (روان پزشکان و روان شناسان باليني) توزيع و آنها نسبت به رفع سئوالات مهم و تکميل سئوالات مناسب راهنمايي لازم به عمل آمد.
اعتبار پرسش نامه از طريق آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه گرديد که 85/0 گزارش گرديده است. (يغماي، 1379)
پرسش نامه شادکامي اکسفورد (OHI)
پرسش نامه شادکامي آکسفورد در سال 1989 توسط آرجيل و لو تهيه شده است چون آزمون بک يکي از موفق ترين مقياسهاي افسردگي بود، آرجيل پس از رايزني با بک برآن شد تا جملات مقياس بک را معکوس کند، براي نمونه نخستين ماده مقياس بک پس از معکوس شدن شامل 21 ماده شد. سپس 11 ماده به آنها افزوده شد تا ساير جنبه هاي شادکامي را در برگيرند.
اما پس از آزمون آنها روي دانشجويان برخي مواد آزمون پيدا و سه ماده را نيز حذف کرد. بنابراين فرم نهايي پرسش نامه 29 ماده دارد.
در اين تحقيق از فرم فارسي آن که توسط علي پور ونوربالا هنجارهايي شده است، استفاده گرديده است. پرسش نامه شادکامي آکسفورد 29 ماده چهار گزينه اي دارد که گزينه هاي آن به ترتيب از 0 تا 3 نمره گذاري شده اند. يعني اگر فردي گزينه (الف) را انتخاب کند، نمره 0 و اگر گزينه (د) را انتخاب نمايد، نمره 3 مي گيرد. جمع نمرات مواد 29 گانه، نمره کل مقياس را تشکيل مي دهد. نمره کل آزمودني ها از 0 تا 87 (87=3*29) در نوسان است.
در بررسي مقدماتي ميانگين نمرات آزمودنيها 8/45 بوده است.
آلفاي کرونباخ اين مقياس 90/0 و پايايي بازآزمايي آن پس از 7 هفته، 78/0 بوده است. همبستگي آن با درجه بندي دوستان 43/0 بود و در اين پژوهش از فرم فارسي پرسش نامه شادکامي آکسفورد استفاده شده است.
بررسي مقدماتي پاياني و روايي اين پرسش نامه توسط احمد علي پور و احمد علي نوربالا روي 101 نفر از دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي و شاهد در سال 1378 انجام شده است. بررسي همساني دروني مواد پرسش نامه نشان داد که تمام مواد 29 گانه آن با نمره کل ، همبستگي بالايي دارند.
آلفاي کرونباخ 93/0 و پاياني دو نيمه کردن آزمون 92/0 گزارش شده است.
همچنين پاياني بازآزمايي پرسش نامه پس از 3 هفته (25=n) ، 79/0 بوده است.
روايي اين پرسش نامه از طريق روايي محتوا مورد تاييد 8 متخصص (روان شناس و روانپزشک) قرار گرفته است. (علي پور و نوربالا، 1379)
همچنين تاثير جنسيت در اين پرسش نامه مورد بررسي قرار گرفته ا ست که تاثير چنداني بر معني داري پاسخها نداشته است.
جدول شماره : فراواني، ميانگين، انحراف معياروآلفاي کرونباخ نمرات آزمودنيها براساس جنسيت
شاخص ها
فراواني
ميانگين
واريانس
آلفاي کرونباخ
مرد
زن
39
62
53/45
96/45
94/12
67/13
94/0
94/0
تحليل عاملي به استخراج 5 عامل نهايي انجاميد که مجموعا از 57 درصد از واريانس کل را تبيين مي کنند.
اين عوامل شامل رضايت، خلق مثبت، سلامتي، کارآمدي و عزت نفس نامگذاري شده است.
ضريب آلفاي پرسش نامه 91/0 بدست آمده است. (نيکجو، 1387: 134)
در رابطه با روايي پرسش نامه شادکامي داده هاي جدول نشان مي دهد که پنج بعد شادکامي در يک عامل قابل تقليل است و اين عامل 097/67 درصد تغييرات شادکامي را تبيين مي کند. مقدار ضريب همبستگي عامل مورد نظر با هر متغير به ترتيب زير ارايه شده است. (يزداني، 1382)

جدول شماره : نتايج نهايي تحليل عاملي جهت روايي سازه پرسش نامه شادکامي
متغيرها
کل
درصد واريانس
درصد تراکمي
کل
درصد واريانس
درصد
خشنودي از زندگي
خلق مثبت
سلامتي
کارآمدي
عزت نفس

355/3
694/0
392/0
338/0
221/0

097/67
879/13
837/7
763/6
425/4
097/67
975/80
812/88
575/95
000/100
355/3
097/67
097/67
متغيرها
بارهاي عاملي
خشنودي از زندگي
903/0
خلق مثبت
874/0
سلامتي
844/0
کارآمدي
781/0
عزت نفس
674/0

پرسش نامه سازگاري زناشويي DAS
اين پرسش نامه داراي 32 سئوال است و به ارزيابي کيفيت رابطه زناشويي يا روابط دونفري مشابه آن مي پردازد. اين مقياس درس ال 1976 توسط اسپانير45 تهيه شده و تا کنون به زبانهاي مختلفي ترجمه شده است که روايي46 و پايايي47 همه آنها به اثبات رسيده است. (فسيليگو48 و دمير49 2000، شک50، 1995 به نقل از برول والش 2002)
اين عامل موجب استفاده گسترده از DAS شده است. تا سال 1984 حدود هزار مطالعه از DAS به عنوان

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید