عنوان کامل پایان نامه :

 تبیین تاثیر تیمی بوسیله هوش هیجانی و رهبری تحول گرا

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه‌های پژوهش

فرضیه حدس عالمانه‌ای می باشد درمورد حل یک مسئله. فرضیه را می توان به منزله ارتباط‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر تعریف نمود که به صورت جمله‌ای آزمون پذیر اظهار می گردد. این روابط بر پایه شبکه ارتباط‌هایی تجسم می گردد که ریشه در چارچوب نظری پژوهش دارد (سکاران،1386، ص 102). فرضیه‌های این پژوهش به تبیین زیر می باشد:

 1. بین هوش هیجانی و رهبری تحول گرا ارتباط مثبت هست.
 2. بین رهبری تحول گرا و تاثیر تیمی ارتباط مثبت هست.
 3. بین هوش هیجانی و تاثیر تیمی ارتباط مثبت هست.

1-6) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

در این پژوهش و پژوهش با در نظر داشتن مفاهیم و چارچوب نظری اظهار شده و نیز شکل شماره (1-1) دو نوع متغیر هست :

الف- متغیر وابسته

ب- متغیر مستقل

1-6-1) متغیر وابسته

متغیر وابسته در این پژوهش تاثیر تیمی می باشد که تعریف آن به قرار زیر می باشد:

تاثیر تیمی: تاننبم[1] و همکارانش اثربخشی تیمی را ترکیبی از عملکرد تیم به صورت خروجی (output) و توانایی تیم برای رشد و احیاء دوباره تعریف نموده اند. کهن[2] و همکارانش نیز تاثیر تیمی را هم شامل عملکرد بالا و کیفیت زندگی کاری کارکنان تعریف نموده اند(Harris, 2004) اثربخشی تیم به عنوان یک ساختار چند بعدی می باشد که هم مشخصه‌های مشتری و هم توانایی کار گروهی را در آینده در بر می‌گیرد. در حقیقت تیم‌ها فقط به رضایت مشتری توجه ندارند بلکه به رضایت اعضای گروه نیز توجه می‌کنند. اثربخشی تیمی در این پژوهش دارای شش بعد اصلی به تبیین زیر می باشد (Bateman, 2002, p. 216).

هم افزایی تیم: یک احساس از هدف که در بین اعضای تیم مشترک می باشد.

اهداف عملکرد: اهداف عملکردی شفافی که بوسیله تیم نهادینه شده می باشد، فعالیت کاری یا سطوح عملیاتی می باشد که بطور مستمر رصد می گردد.

مهارت­ها: اعضای تیم به اندازه کافی آموزش دیده اند و شایستگی انجام کار خود را دارند و در بهره گیری از مهارتها نیز انعطاف پذیری دارند.

بهره گیری از منابع: تمام منابع شامل افراد، ساختمانها و تجهیزات بطور مؤثر با در نظر داشتن ظرفیت بهینه مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

Connon-Bowers   Tannenbaum, Sales &-[1]

   Cohen & Ledford & Spreitzer-[2]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر به تبیین زیر می باشد:

 • سنجش رهبری تحول آفرین در بانکهای استان گیلان
 • سنجش هوش هیجانی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش اثربخشی تیمی در بانکهای استان گیلان
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین
 • سنجش ارتباط رهبری تحول آفرین و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و تاثیر تیمی
 • سنجش ارتباط هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین با تاثیر تیمی
 • آزمون مدل پژوهش