عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر تشکیل تعاونی­ های تولید روستایی

قسمتی از متن پایان نامه :

در عصر حاضر توانمندسازی به‌عنوان ابزاری شناخته‌شده که مدیران به‌وسیله آن قادر خواهند بود سازمان‌های امروزی را که دارای ویژگی‌هایی از قبیل، تنوع کانال‌های نفوذ، رشد اتکا به ساختار افقی و شبکه‌ای، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق سازمانی می‌باشند را به‌گونه کارآمد اداره کنند. (محمدی، 1381: 45)؛ به بیانی دیگر مفهوم توانمندسازی به معنی آماده‌سازی نیروی کار با درجه بالایی از انعطاف‌پذیری و آزادی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی می باشد، چراکه معنی اصلی توانمندسازی به تفویض قدرت برمی‌گردد (گرسلی،2008: 39-55). افزون بر آن در رویکرد توانمندسازی با تأکید برجذب بهترین افراد، توانمند کردن افراد و گروه‌ها برای ارتقای سطح مهارت‌ها و اعتماد به‌نفس کارکنان به‌مقصود ایجاد جوسازمانی مناسب برای نوآوری، رشد و کیفیت مورد توجه قرارمی گیرد و اساساً کارکنان به تعهد در عملکرد مطلوب و مؤثر ترغیب می شوند نظریه‌پردازان بر تأثیر توانمندسازی افراد در تعیین اندازه برخورداری از مهارت‌های چندگانه تأکیددارند و یکی از عمده‌ترین علت های این توجه را تأثیر بارز توانمندسازی سازمانی در دستیابی به هدف‌های متعالی سازمان می‌دانند. (افشار فر،1390:75)

2-12-2- رویکردهای توانمندسازی

گفتنی می باشد سه رویکرد ارتباطی، انگیزشی و روانشناختی در توانمندسازی مدنظر می‌باشد. در رویکرد ارتباطی، توانمندسازی فرایندی می باشد که از طریق آن‌یک اجتماع، مجموعه، مدیر و یا رهبر کوشش در تقسیم قدرت خود در بین زیردستانش دارد. در رویکرد انگیزشی، توانمندسازی ریشه در تمایلات انگیزشی افراد دارد. هر استراتژی که منجر به افزایش تعیین حق فعالیت کاری (خود تصمیم‌گیری) و کفایت نفس افراد گردد، توانمندی آن‌ها را در پی خواهد داشت. در رویکردهای ارتباطی و انگیزشی، اعتقاد به استقرار توانمندسازی از طریق دستیابی و تسهیل ویژگی‌های موقعیتی می باشد. در واقع به حضور و عدم حضور شرایط ایجادکننده‌ی توانمندسازی در محیط کاری توجه می گردد. درصورتی‌که در توانمندسازی روانشناختی، تعبیر و تفسیر روانی افراد یا واکنش آن‌ها به این شرایط می‌باشد. به‌ اظهار ‌دیگر، توانمندسازی روانشناختی واکنش افراد به شرایط توانمندسازی ساختاری می باشد. نظریه‌پردازان رویکرد روانشناختی عقیده دارند توانمندسازی، موضوعی چندوجهی می باشد و نمی‌توان تنها بر پایه‌یک مفهوم خاص به مطالعه آن پرداخت. به همین جهت، توانمندسازی را به‌عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی وظایف واگذارشده به افراد، جامعه، اعضای یک‌نهاد و … تعریف نموده‌اند که در یک مجموعه از ویژگی‌های روانشناختی متجلی می گردد (حیدری ساربان، 1392: 220-221).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- آیا بین توانمندسازی روانشناختی و تشکیل تعاونی‌های تولیدی در مناطق روستایی ارتباط هست؟

1-1- آیا بین احساس خود تعیینی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-1- آیا بین احساس معنی‌داری و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

3-1- آیا بین احساس تأثیر و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

4-1- آیا بین احساس اعتماد و تشکیل تعاونی‌های تولید ارتباط هست؟

5-1- آیا بین احساس شایستگی و تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه